erk erk at

Bir işi etmäge bolan hukuk, ygtyýar, gaýrat, ukyp.

 • Ýöne başga bir zat meni erkime goýmaýar. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 • Döwür biziň garramagymyza erk berenok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Diňe häzirki ýaly erkimizi goramak bilen hem kanagatlanmarys. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

 • Tejen derýasynyň erki elinden alyndy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

erk etmek

 1. Ygtyýar etmek, buýrup bilmek, diýeniňi etdirmek.

  • Köp zatlara erk edip bilýärin. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

  • Indi özüňden önen çagaňa-da erk edip bolmasa?! -- diýip, ol içinden gepledi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Özüňi gaharlanmakdan, tolgunmakdan saklamak, saklanyp bilmek.

  • Ol özüne erk edip, zordan saklandy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • erkde
 • erkdedir
 • erkden
 • erke
 • erki
 • erkidir
 • erkim
 • erkimden
 • erkime
 • erkimi
 • erkimiz
 • erkimize
 • erkimizi
 • erkimiziň
 • erkimiň
 • erkin
 • erkinde
 • erkinden
 • erkindäki
 • erkine
 • erkinem
 • erkini
 • erkiniň
 • erkiň
 • erkiňdir
 • erkiňe
 • erkiňem
 • erkiňi
 • erkiňiz
 • erkiňize
 • erkler
 • erklerden
 • erkleri
 • erklerine
 • erklerini
 • erkleriniň
 • erkleriň
 • erkli
 • erklidir
 • erklik
 • erklikden
 • erkliligi
 • erkliligini
 • erkliligiň
 • erklilik
 • erksiz
 • erksize
 • erksizler
 • erksizligi
 • erksizliginiň
 • erksizlik