erik e‧rik

Sarymtyl-gyzyl süýji iýmişli agaç hem-de onuň miwesi.

 • Ýap boýlarynyň her ýerinde bir düýp tut, uzakdan bolsa hellewläp erik agaçlary görünýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Erik agaçlarynyň aşagynda üýşüp küşt oýnaýardylar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Keseden durup seredeniňde, uly-uly erik we igde agaçlarynyň arasynda çala görünýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Erik kakyşdym. (N. Pomma, Egri eýikmez)

 • Toý gutlamaga gelýän adamlara erikden, igdeden toý paýy berýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem erik - erigi.


Duş gelýän formalary
 • erige
 • erigem
 • erigi
 • erigimiz
 • erigiň
 • erigiňizi
 • erik-de
 • erikde
 • erikden
 • erikler
 • eriklerden
 • eriklerdendi
 • eriklere
 • eriklerem
 • erikleri
 • eriklerimiz
 • eriklerini
 • erikleriň
 • erikli
 • erikmi