eplemek ep‧le‧mek işlik

Bir zady bükmek, gat-gat etmek.

 • Ol ony epläp jübüsine saldy. (NN. Geldiýew, Gyzyl galstuk)

 • Garly haty epläp, goltugyna saldy-da, puly sanap berdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Daşky geýimini çykardy, epläp başynyň aşagynda goýdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • epledi
 • epledi-de
 • eplem
 • epleme
 • eplemegi
 • eplemek
 • eplemekden
 • eplemeler
 • eplemeli
 • eplemäge
 • epleseň
 • epleýärler
 • eplän
 • eplänlerinde
 • eplänsoň
 • epläp
 • epläpjik