enteşmek en‧teş‧mek işlik

Köpçülikleýin entemek, bilelikde entemek, enterekleşmek.

  • Hanyň soraýan galasynda iş tapman, enteşip ýören örän köpdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Hanha, adam bary aç-ýalaňaç, işsiz enteşip ýörler. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

  • Garyplaryň şu bolçulykda-da örek tapman, enteşip ýörmeleri meniň gözümiň öňüne geldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • enteşip
  • enteşmek