enjam en‧jam

[enja:m]

 1. Bir zat etmek üçin gerek bolýan abzallar, iş gurallary.

  • Soňra operasiýa üçin zerur bolan enjamlary taýýarlamagy öz kömekçisine buýurdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Senagat enjamlary.

 2. Hojalykda ulanylýan zatlar, gurallar.

 3. Kynçylykdan, kyn ýagdaýdan çykmaklyk alajy, bir işi amala aşyrmagyň çäresi.

  • Gaçmaklykdan başga tapmaz enjamy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýöne indi tizräk oba ýetmäniň enjamyny etmek gerek! -- diýip, ýaňadandan gürrüňi dowam etdi. (B. Seýtäkow, Kümüş)


Duş gelýän formalary
 • enjama
 • enjamda
 • enjamdaky
 • enjamdan
 • enjamdyr
 • enjamlar
 • enjamlara
 • enjamlarda
 • enjamlardaky
 • enjamlardan
 • enjamlardyr
 • enjamlary
 • enjamlarydyr
 • enjamlarymyzy
 • enjamlaryna
 • enjamlarynda
 • enjamlaryndaky
 • enjamlaryndan
 • enjamlaryny
 • enjamlarynyň
 • enjamlaryň
 • enjamlaryňyzdaky
 • enjamlaýyn
 • enjamly
 • enjamy
 • enjamydyr
 • enjamyna
 • enjamynda
 • enjamyndaky
 • enjamyndan
 • enjamyny
 • enjamynyň
 • enjamynyňky
 • enjamyň
 • enjamyňky
 • enjamyňy
 • enjamyňyz
 • enjamyňyza