enelik e‧ne‧lik

 1. Enäniň ýagdaýy, ejelik.

  • Ol ýyl ýarym içinde ikinji döwürden üçünji döwre: gyzlykdan gelinlige, gelinlikden enelige geçdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Öweý ene, öweý eje.

  • Şol wagt Wepanyň eneligi geldi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Aýna gapydan çykyp, enelige syn etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Enesiniň öz çagasyna bolan mähri, duýgusy, aladasy.

  • Anna Petrowna ony enelik mähri bilen gujaklady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Enelik mährini duýdum. (A. Kekilow, Söýgi)

  • Men bir enelik borjumy ýerine ýetirip, öz etjegimi edeýin, sen onsoň nähili isleseň, şonuň ýaly ýaşa! (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem enelik - eneligi.


Duş gelýän formalary
 • enelige
 • eneligi
 • eneligim
 • eneligini
 • eneliginiň
 • eneligiň
 • enelikden
 • eneliklere