ene e‧ne

 1. Kakanyň ejesi.

  • Ejem, bajym, garry enem guwanyp, Öpdüler gujaklap, aýdaryn saňa. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Çaganyň ejesi.

  • Oglum, eneň ikimize kitap okap berer ýaly seni molla bermekçi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Bir seniň garry eneň öz öýüni saklap otyr. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Owlak, guzy we ş. m. dogran mal.

  • Owlak enesini emýärdi.

 4. Birnäçe gezek döle gelen, guzlan mal.

  • Ene sygyr.

 5. Ruhy taýdan endik etmek boýunça özüňki, özüňe degişli.

  • Men söýýärin ene ýurduň çasly akýan çaýlarny. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ene süýdünden halal!

Öz zähmeti siňen, kişi goşandy bolmadyk, hut özüniňki, ogurlyk däl.

 • Ene süýdünden halal, şu günüň özünde men size bir horjun pul eltip bereýin! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Men hiç kimiň malyny talamok, men ata-babamdan galan, ene süýdünden halal öz zähmet hakymy ele saldym. («Türkmen pýesalary»)

eneden bolmak

Dünýä inmek.

eneden dogma

Baryp ýatan, bütinleý, bütin ömründe şeýle, hemişe, mydama.


Duş gelýän formalary
 • ene-de
 • enede
 • eneden
 • enedi
 • enedigine
 • enedir
 • eneler
 • eneler-de
 • enelerde
 • enelerden
 • enelere
 • enelerem
 • eneleri
 • eneleridir
 • enelerim
 • enelerimi
 • enelerimikä
 • enelerimiz
 • enelerimize
 • enelerimizi
 • enelerimiziň
 • enelerin
 • enelerinde
 • enelerinden
 • enelerindäki
 • enelerine
 • enelerini
 • eneleriniň
 • eneleriniňem
 • eneleriň
 • eneleriňde
 • eneleriňem
 • eneleriňizi
 • enelermi
 • eneli
 • enelige
 • eneligi
 • eneligim
 • eneligini
 • eneliginiň
 • eneligiň
 • enelik
 • enelikden
 • enem
 • enemden
 • enemdir
 • eneme
 • enemem
 • enemi
 • enemiz
 • enemizden
 • enemize
 • enemizem
 • enemizi
 • enemiziň
 • enemiň
 • enesem
 • enesi
 • enesi-de
 • enesidi
 • enesidir
 • enesin
 • enesinde
 • enesinden
 • enesindenem
 • enesine
 • enesinem
 • enesini
 • enesiniň
 • enesiniňem
 • enesiz
 • enesizi
 • enesizleri
 • enesizlik
 • eneçe
 • eneň
 • eneňde
 • eneňden
 • eneňdir
 • eneňe
 • eneňem
 • eneňi
 • eneňiz
 • eneňizden
 • eneňize
 • eneňizi
 • eneňiziň
 • eneňiň
 • enä
 • enäni
 • enäniň
 • enäniňem
 • enäniňki