endik en‧dik

Adat bolan häsiýet, gylyk, boluş.

 • Çarwa Mergen hemişeki endigini gaýtalap, telpegini çykardy. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)

 • Çapyk aga öýünde hem öz endigini bozmady. (G. Gurbansähedow, Ýürek daş däl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem endik - endigi.

endik etmek

Bir zada öwrenişmek, adat etmek, türgenleşmek.

 • Hemmeler bu sese endik edipdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ol şuňa endik edipdi. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

 • Birnäçeleri bolsa işsiz-pişesiz, ýöne endik edinen adatlary boýunça gelezelenje gelýädirler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • endige
 • endigi
 • endigidi
 • endigidir
 • endigim
 • endigime
 • endigimi
 • endigimiz
 • endigin
 • endiginde
 • endiginden
 • endigine
 • endigini
 • endiginiň
 • endigiň
 • endigiňden
 • endigiňe
 • endigiňiz
 • endigiňize
 • endikde
 • endikden
 • endikdir
 • endikler
 • endiklerde
 • endiklerden
 • endiklerdir
 • endiklere
 • endikleri
 • endikleridir
 • endiklerimiz
 • endiklerinde
 • endiklerinden
 • endiklerindenem
 • endiklerine
 • endiklerini
 • endikleriniň
 • endikleriň
 • endikleriňe
 • endikleriňi
 • endiklermikä
 • endikli
 • endikmi