emläk em‧läk

Birine, köpçülige degişli bolan zat, mal-mülk, baýlyk.

 • Emma welin, Türkmen obalarynyň emläk deňsizligi göz-görtele görünýärdi. («Mugallymlar» gazeti)

 • Kärizdäki emläginiň ýanýan sesi gulagyna ýeten badyna, Gulman arçyn ylgap eýwana çykypdyr. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Artykjan, meniň bütin emlägim seniňki! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem emläk - emlägi.

patyşalyk emläk

Patyşanyň garamagynda, ygtyýarynda bolan mülk, ýer we ş. m. zatlar.


Duş gelýän formalary
 • emläge
 • emlägi
 • emlägim
 • emlägimi
 • emlägimiz
 • emlägimizem
 • emlägimizi
 • emlägin
 • emläginde
 • emläginden
 • emlägine
 • emlägini
 • emläginiň
 • emlägiň
 • emlägiňi
 • emlägiňiz
 • emläkde
 • emläkden
 • emläkdir
 • emläkdäki
 • emläkler
 • emläklerden
 • emläklere
 • emläkleri
 • emläklerimizi
 • emläklerinden
 • emläklerine
 • emläklerini
 • emläkleriniň
 • emläkleriň
 • emläkleriňiň
 • emläkleýin
 • emläkli
 • emläksiz