emjek em‧jek

Organizmiň bir bölegi, süýt öndürýän, ýygnaýan organ, göwüs, ýelin.

 • Nabat bolsa sygryň emjegini çekeläp, süýt sagýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Aýna ellerini düýäniň emjegine ýetirse-de, süýt sagara gaby ýokdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem emjek - emjegi.

aglamadyk oglana emjek ýok!

Gerek zadyň aladasyny özüň etmeklik.

kyrk emjek

Belli sözsüz, ýalançy, her kime bir zat aýdyp, hiç birini hem etmeýän, ýüpüniň üstünde odun goýup bolmaýan (adam).

 • Heý, kyrk emjeginiň her kime birini tutup berýän ýalançy aýy! (B. Kerbabaýew, Jonnuk Batyr)


Duş gelýän formalary
 • emjege
 • emjegi
 • emjegim
 • emjegin
 • emjeginden
 • emjegine
 • emjegini
 • emjeginiň
 • emjegiň
 • emjekden
 • emjeklerde
 • emjekleri
 • emjeklerinden
 • emjeklerini
 • emjekli