emir e‧mir 1

Buýruk, höküm, bir zat etmäge resmi rugsat, erk.

 • Günäkärleri tapmaga emir beripdir. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Dyza çöküp, emriňize garaşýan. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem emir - emri.

emir e‧mir 2

[emi:r]

Taryh termini Hökümdar, häkim, hökümdaryň tituly.

 • Ol Buhara emiriniň wekilidi. Buhara emiri Sowet hökümeti bilen «ýaraşyk» etse-de, pursat araýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • emirden
 • emirdir
 • emirler
 • emirlere
 • emirlerem
 • emirleri
 • emirleridir
 • emirlerine
 • emirlerini
 • emirleriniň
 • emirleriň
 • emirlige
 • emirligi
 • emirligidir
 • emirliginde
 • emirligine
 • emirligini
 • emirliginiň
 • emirligiň
 • emirlik
 • emirlikde
 • emirlikden
 • emre
 • emredir
 • emri
 • emridir
 • emrin
 • emrinde
 • emrine
 • emrini
 • emriň
 • emriňize