emgenmek em‧gen‧mek işlik

Zähmet çekmek, azap çekmek, kynçylyk görmek.

 • Bular emgenmegi kyn görýärler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Az hem däl, emgenesleri gelmeýär. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Ol altmyş ýaşan-da bolsa, daýhançylygyň agyr işlerini-de emgenmän edip bilýärdi. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

 • Emgenseň, emersiň. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • emgenen
 • emgeneňok
 • emgenip
 • emgenjegi
 • emgenjek
 • emgenmegi
 • emgenmejekler
 • emgenmeli
 • emgenmez
 • emgenmezden
 • emgenmän
 • emgenseň