emgek em‧gek at

 1. Fiziki ýa-da ruhy taýdan bolan horluk, azap, jebir, jepa, sütem, kynçylyk, zähmet.

  • Meni diri äkitseň, emegiň ýerine düşer. («Görogly» eposy)

  • Biziň emgegimiz haýyp bolaýjak ýaly görünýär. («Görogly» eposy)

  • Emgegiň siňmedik tylladan geçgin! (B. Kerbabaýew, Saýlanan eserler)

  • Olar nähili çalyşsalar-da, nähili emgek çekseler-de, şol günüň haýsy gündügini ýatlaryna salyp bilmediler. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Uzyn zähmetiň, agyr emgegiň hasyly bolan sary bugdaý samandan saýlanýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Aýaklarym gan-gabarçyk, Entäp-entäp emgek çekdim. (B. Kerbabaýew, Poemalar)

 2. Kesel, dert, agyry.

  • Gurçugymyza bir emgek sataşdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Hüňkar patyşa Jygaly begiň gapdalyndan emgek bolup sataşdy. («Görogly» eposy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem emgek - emgegi.

emgek göz bilen gaşyň arasynda!

Başa iş düşmek, bir zada sezewar bolmak.

 • Garaz, başyňa iş düşjek bolsa, kyn däl eken. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Emgek diýeniň göz bilen gaşyň arasynda bolar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Emgek göz bilen gaşyň arasynda diýen ýaly, ýalňyşlyk özüni bizden entek uzak saýlanok. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)


Duş gelýän formalary
 • emgege
 • emgegi
 • emgegim
 • emgegimiz
 • emgegine
 • emgegini
 • emgegiň
 • emgekden
 • emgekleri
 • emgeklerini
 • emgekleriň
 • emgekliniň