emelsiz sypat

Iş etmäge ukypsyz, gelşiksiz, başarnyksyz, iş başarmaýan, gowşak.

  • Onuň ernini sallap durşuna syn edende welin, emelsiz erni suwly bolar -- diýip güman edýärsiň. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Onuň gürrüňi öňde bir emelsiz ussanyň gürrüňine meňzeýär. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)