emelsiz e‧mel‧siz sypat

Iş etmäge ukypsyz, gelşiksiz, başarnyksyz, iş başarmaýan, gowşak.

 • Onuň ernini sallap durşuna syn edende welin, emelsiz erni suwly bolar -- diýip güman edýärsiň. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Onuň gürrüňi öňde bir emelsiz ussanyň gürrüňine meňzeýär. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • emelsizdenem
 • emelsizdigine
 • emelsizdigini
 • emelsize
 • emelsizi
 • emelsiziň
 • emelsizje
 • emelsizler
 • emelsizleriň
 • emelsizligi
 • emelsizliginden
 • emelsizlik
 • emelsizlini