emeldar e‧mel‧dar

[emelda:r]

 1. Wezipeli, wezipesi bolan; çinownik.

  • Ony köşgüň emeldarlary ugratdylar. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

  • Emeldarlar degim degen ýaly, ondan oňa at çapýarlar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bular, emiriň öz emeldarlaryna ýazan gizlin permanlary bolara çemeli, bulary men hak ýerinden ele saldym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Hünärli, hünäri bolan ussa; iş başarýan, edenli.

  • Ilde senden hem uly emeldar ýigit gyt däldir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • emeldara
 • emeldarlar
 • emeldarlara
 • emeldarlaram
 • emeldarlarda
 • emeldarlardan
 • emeldarlardy
 • emeldarlary
 • emeldarlarydy
 • emeldarlarymyz
 • emeldarlarymyzyň
 • emeldarlaryna
 • emeldarlarynda
 • emeldarlaryndan
 • emeldarlaryny
 • emeldarlarynyň
 • emeldarlarynyňam
 • emeldarlaryň
 • emeldary
 • emeldaryna
 • emeldaryndan
 • emeldaryny
 • emeldarynyň
 • emeldaryň