emedekleşmek e‧me‧dek‧leş‧mek işlik

Köpçülikleýin eliňi we aýaňy ýere diräp, öňe hereket etmek, köpçülik bolup emedeklemek.

  • Ol tekizlik bilen emedekleşip gelýän faşistleriň üstüne ok ýagdyrmaga başlady. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

  • Soňra özleri diňşlemegä jaryň içi bilen aňryk emedekleşip gitdiler. (B. Soltannyýazow, Kümüş)


Duş gelýän formalary
  • emedekleşip