em1

 1. Keseli bejeriş serişdesi, çäresi, derman.

  • Ol, keseliň emini salgy berip gutaran eken. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Oglum, hiý muňa em salgy bererligiň ýokmy?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Başga nähili em barka?! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Göçme manyda Kynçylykdan, agyr ýagdaýdan çykmaklyk çäresi, täri, alajy.

  • Onuň edeni em bolmalydyr diýýän sözlerine-de biraz imrindi. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

  • Henize çenli em tapyp bilmän gelýärler. («Tokmak» žurnaly)

em etmek

 1. Keseli bejermek, birini keselden gutarmak üçin medisina serişdelerini ulanmak, keseliň garşysyna çäre görmek.

  • Muňa näme em etmeli bolarka?! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Tizräjik em etsin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Kynçylykdan çykarmak, çäresini tapmak, agyr ýagdaýdan gutarmagyň alajyny etmek.

  • Daýhanyň ýarasyna em etmek ýerine, Gulluhan ýalylar ony gaýta talady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Sen maňa derýada suw hödürleme-de, eliňden gelse, derdime em et! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

em2

«M» harpynyň ady.