eltmek elt‧mek işlik

 1. Bir zady bir ýere özüň bilen alyp barmak, äkitmek, gowşurmak.

  • Uly dogany pili begene-begene öýüne eltipdir. (K. Jumaýew, Dört dogan)

 2. Bir zada sezewar etmek, duşurmak, uçratmak, duçar etmek.

  • Bir işiň üstünden eltjekdiň, eltdiň-de dyndyň! («Görogly» eposy)

 3. Goýbermek, ýakynlaşdyrmak, ýakynyna bardyrmak.

  • Köplenç wagt düýeler öz öňüne dökülen otuna başga mallary eltmeýärler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • eltdi
 • eltdi-de
 • eltdik-de
 • eltdiler
 • eltdim
 • eltdim-de
 • eltdimmi
 • eltdiň
 • eltdiň-de
 • elteli
 • eltemok
 • elten
 • eltende
 • eltendigini
 • eltendir
 • eltenimde
 • elteniň
 • elteniňi
 • eltenler
 • eltenlerinde
 • eltenok
 • eltensoň
 • elter
 • elter-de
 • elterdi
 • elterdiler
 • elterin
 • elterler
 • eltermikä
 • eltersiňiz
 • eltesi
 • elteýin
 • eltibem
 • eltip
 • eltipdi
 • eltipdir
 • eltipdir-de
 • eltipdirler
 • eltipsiň
 • eltiň
 • eltjegi
 • eltjegini
 • eltjek
 • eltjekdigi
 • eltjekdigini
 • eltjekdiň
 • eltme
 • eltmediler
 • eltmegi
 • eltmeginden
 • eltmegine
 • eltmegiň
 • eltmejegini
 • eltmejek
 • eltmek
 • eltmekde
 • eltmekden
 • eltmekdir
 • eltmeklerini
 • eltmekligiň
 • eltmeklik
 • eltmekçi
 • eltmeler
 • eltmeleri
 • eltmeli
 • eltmelidigimi
 • eltmelimi
 • eltmesem
 • eltmeseň
 • eltmeseňem
 • eltmez
 • eltmezdi
 • eltmezler
 • eltmeýän
 • eltmeýändigini
 • eltmeýär
 • eltmeýärdi
 • eltmeýärler
 • eltmäge
 • eltmän
 • eltmändi
 • eltmändir
 • eltmändirler
 • eltmäň
 • eltse
 • eltsek
 • eltseler
 • eltsem
 • eltseň
 • eltsin
 • eltsinler
 • eltäý
 • eltäýmegi
 • eltäýmek
 • eltäýmeli
 • eltäýmese
 • eltäýmesinler
 • eltäýse
 • eltýän
 • eltýändigi
 • eltýändigini
 • eltýändir
 • eltýänçä
 • eltýär
 • eltýär-de
 • eltýärdi
 • eltýärdiler
 • eltýäris
 • eltýärler