eltilmek işlik

 1. Bir ýere alyp barylmak, äkidilmek, gowşurylmak.

  • Öňki eltilen otuň, çopanlaryň özleriniň taýýarlanja seliniň gutaryp barýandygyny men baryp öz gözüm bilen görmesem hem bilýän. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Biziň eltilen günümiziň ertesi han gelip aýlandy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Bir zada sezewar edilmek, duşurylmak, uçradylmak, duçar edilmek.

 3. Goýberilmek, ýakynlaşdyrylmak, ýakynyna bardyrylmak.


Duş gelýän formalary
 • eltildi
 • eltildim
 • eltilen
 • eltilende
 • eltilenden
 • eltilendigi
 • eltilendir
 • eltilensoň
 • eltiler
 • eltileri
 • eltilerine
 • eltilip
 • eltilipdi
 • eltilipdir
 • eltiljekdigi
 • eltiljekdiklerini
 • eltilmegi
 • eltilmeginden
 • eltilmegine
 • eltilmegini
 • eltilmeginiň
 • eltilmek
 • eltilmeli
 • eltilmelidi
 • eltilmelidir
 • eltilmese
 • eltilmesi
 • eltilmesiniň
 • eltilmeýän
 • eltilmän
 • eltilmändir
 • eltilse
 • eltiläýmese
 • eltilýän
 • eltilýändir
 • eltilýär
 • eltilýärler