ekiz e‧kiz

Bir eneden bir wagtda bolanlar (çaga, owlak, guzy hakynda).

 • Gyzlargülüň ekiz gyzy bolupmyşyn. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 • Akja ekiz çagasyny elinden aldyran ýaly eňredi. (N. Pomma, Egri eýikmez)

 • Bir sapar onuň goňşy-garyndaşlaryndan biriniň geçisi ekiz guzlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Gurbanly ekiz ogullaryny bolanlygyny hem saglyklarynyň örän ýagşydygyny aýtdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Aýratyn hem goňşularynyň bir sany ekiz owlakly geçisi bardy welin, bütin töwerege iş bolýardy. (N. Esenmyradow, Ýaş naturalist)


Duş gelýän formalary
 • ekizdigini
 • ekizje
 • ekizler
 • ekizlerde
 • ekizlere
 • ekizlerem
 • ekizleri
 • ekizleriň
 • ekizleriňem