ekin

Ekilýän zat, ekilýän meýdan.

  • Görýärmiň, iller her ýyl ekin ekip, köp bugdaý alýarlar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Oňa biz ekinlerimiziň ykbalyny ynanyp bileris. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Onuň ekin bilen näme işi bar? ! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol ekinleriniň hasylyny zaýa etmän ýygnaýar. (K. Jumaýew, Dört Dogan)