ekdi

Eldeki edilen, adamyň erkinden çykmaýan: öwrenişdirilen, endik etdirilen.

  • Öz ekdi maly ýaly edip, ony islän ýerine haýdadyp ýör. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Garrynyň ekdi haýwanlaryny göresleri gelýärdi. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň Gürrüňi)

  • Gurt çagasyndan ekdi bolmaz. (nakyl)