eglemek eg‧le‧mek işlik

Bir iş ýa-da bir sebäp bilen birnäçe wagt saklamak, duruzmak, saklap durmak, gijikdirmek.

 • Ony näme üçin egleýärsiň?! (D. Agamämmedow, Goşgular we hekaýalar)

 • Garly, öý salgydyny tizräk tölegin, egleseň, özüň üçin ýagşy düşmez. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Hekim aga, asyl eglemen! -- diýip, dişini syrtardyp güldi. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

 • Dostuňy egleme, nepden galmasyn, Duşmanyň saklama, syryň bilmesin. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • egledi
 • egledi-de
 • egleme
 • eglemedi
 • eglemek
 • eglemez
 • eglemezler
 • eglemän
 • egleseler
 • egleseň
 • egleseňiz
 • egleýär
 • egleýärdi
 • egleýärsiň
 • eglän
 • eglänimi
 • eglänleri
 • eglänlerimi
 • egläp
 • egläpdi
 • egläpdir
 • eglärli
 • egläsim
 • egläýmäge