egilmek işlik

Biliňi epmek, aşaklygyna eňňit etmek, egmek, epilmek.

  • Gyz suw almaga eglende, Artyk bükülip dünýäni unutdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol gaşlaryň arasyny eglip gözleýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Gylyç aga eglip, agtygynyň maňlaýyndan ogşady. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Eglip sokyny aljak bolanda, onuň hereketini aňan Garabatyr bäşataryň gundagy bilen onuň kellesine urdy. (B. Seýtäkow, Gyz Salgydy)

  • Sona onuň ýüzüne eglip çiňerildi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Egilme-de bükülme. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem egilmek - egler, eglipdir.