edebiýatçy e‧de‧bi‧ýat‧çy at

[edebiýa:tçy]

 1. Edebiýaty öwreniş ylmy boýunça hünärmen, ýazyjy.

  • Onsoň-da, men has owdanlap ýazybir ýaly edebiýatçy-da däl! Biziň ýurdumyzyň ähli milletleriniň durmuşyna edebiýatçylaryň we hudožnikleriň has oňat göz ýetirmeklerini we has çuňňur aralaşmaklaryny olara maslahat beresimiz gelýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Näme, indi ösümlikleri edebiýatçylaryň öz işlerinde peýdalanýandyklaryny-da gadagan etmek hyýalyň barmy? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Edebiýaty söýýän, edebiýat kitaplaryny gowy görýän, köp okaýan.


Duş gelýän formalary
 • edebiýatça
 • edebiýatçy-da
 • edebiýatçylar
 • edebiýatçylar-da
 • edebiýatçylara
 • edebiýatçylarda
 • edebiýatçylardan
 • edebiýatçylardy
 • edebiýatçylardygyny
 • edebiýatçylary
 • edebiýatçylarymyz
 • edebiýatçylarymyzdyr
 • edebiýatçylarymyzyň
 • edebiýatçylaryndan
 • edebiýatçylarynyň
 • edebiýatçylaryň
 • edebiýatçylygyny
 • edebiýatçymyz
 • edebiýatçynyň
 • edebiýatçysy