eşret eş‧ret at

 1. Lezzet, rähnet, bagtlylyk.

  • Tüweleme, sen-ä ömrüňde görmedik eşrediňi gördüň! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Gök çaý bilen palawyň eşredinden görsene! (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Göwnüme bolmasa, şeýle eşret maňa heniz ömürmde duş gelmedik ýaly bolup göründi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Adamlaryň isleglerini kanagatlandyrmaga hyzmat edýän haýyrly zat, maddy bolluk.


Duş gelýän formalary
 • eşredi
 • eşredinden
 • eşrediňi
 • eşretde
 • eşretden
 • eşretdir
 • eşretler
 • eşretlerden
 • eşretlere
 • eşretleri
 • eşretlerinden
 • eşretlerine
 • eşretlerini
 • eşretleriniň
 • eşretleriň
 • eşretli
 • eşretlik
 • eşretlilik
 • eşretmi
 • eşretsiz