eşitmek e‧şit‧mek işlik

 1. Eşidiş organy arkaly kabul etmek, gulaga ilmek.

  • Muny eşiden çagalar oýnuny taşlap, ýerli-ýerden oňa tarap eňdiler. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)

  • Ýola ýakyn gelemde, Bir hümürdi eşitdim. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Onuň sesini eşiden badyna, onuň oňly adam däldigini bildi. (N. Pomma, Egri eýikmez)

  • Öz sesini güýçli ýelde çala eşidýärdi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

 2. Eşidiş ukyby bolmak.

  • Ol oňat eşidýär, emma sen oňat eşitmeýärsiň!

 3. Bir habary, maglumaty bilmek.

  • Çünki ol, Çernyşowyň öz ortýady bilen Mara baka öten gije çekilen habaryny eşidipdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Men başga zat eşitdim. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Biziň şu ýerdedigimizi ol bir ýerden eşidip gelendir. («Görogly» eposy)

 4. Diňlemek, gulak salmak.

  • Saz eşitmek.

 5. Jemagat öňünde bir zadyň anygyna ýetmek, bir işe garamak.

 6. Aýdylan zady berkleşdirmek, tassyklamak.

  • Eşidýärmiň, tizräk bol!

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem eşitmek - eşidýär, eşider, eşidipdir.


Duş gelýän formalary
 • eşideli
 • eşideliň
 • eşidemizok
 • eşidemok
 • eşiden
 • eşidende
 • eşidenden
 • eşidendigi
 • eşidendigini
 • eşidendiklerini
 • eşidendir
 • eşidene
 • eşidenem
 • eşideni
 • eşidenidi
 • eşidenim
 • eşidenimde
 • eşidenimden
 • eşidenime
 • eşidenimi
 • eşidenimizde
 • eşidenimizden
 • eşideninden
 • eşidenine
 • eşidenini
 • eşideniň
 • eşideniňde
 • eşideniňden
 • eşideniňiz
 • eşideniňizde
 • eşideniňize
 • eşidenler
 • eşidenlerden
 • eşidenleri
 • eşidenlerim
 • eşidenlerimden
 • eşidenlerime
 • eşidenlerimi
 • eşidenlerimiň
 • eşidenlerinde
 • eşidenlerinden
 • eşidenlerini
 • eşidenleriniň
 • eşidenligi
 • eşidenmiş
 • eşidenok
 • eşidenokdy
 • eşidensoň
 • eşider
 • eşiderden
 • eşiderdi
 • eşiderdik
 • eşiderdiler
 • eşiderdim
 • eşiderin
 • eşideris
 • eşiderler
 • eşidersiň
 • eşidersiňiz
 • eşidesi
 • eşidesim
 • eşideýin
 • eşideňok
 • eşideňokmy
 • eşidibem
 • eşidip
 • eşidipdi
 • eşidipdik
 • eşidipdiler
 • eşidipdim
 • eşidipdir
 • eşidipdir-de
 • eşidipdirin
 • eşidipdirler
 • eşidipjik
 • eşidipsiň
 • eşidiň
 • eşidäýdi
 • eşidäýjek
 • eşidäýmeginden
 • eşidäýmesem
 • eşidäýmesin
 • eşidäýmesinler
 • eşidäýse
 • eşidäýsem
 • eşidýän
 • eşidýänden
 • eşidýändigi
 • eşidýändigini
 • eşidýändir
 • eşidýändirin
 • eşidýänem
 • eşidýäni
 • eşidýänime
 • eşidýänine
 • eşidýänini
 • eşidýänligi
 • eşidýänmi
 • eşidýär
 • eşidýär-de
 • eşidýärdi
 • eşidýärdik
 • eşidýärdiler
 • eşidýärdim
 • eşidýärdiňiz
 • eşidýärin
 • eşidýäris
 • eşidýärler
 • eşidýärmi
 • eşidýärmikä
 • eşidýärmisiňiz
 • eşidýärmiň
 • eşidýärsiňizmi
 • eşitdem
 • eşitdi
 • eşitdi-de
 • eşitdigi
 • eşitdigiň
 • eşitdik
 • eşitdik-de
 • eşitdikleri
 • eşitdiler
 • eşitdim
 • eşitdim-de
 • eşitdimem
 • eşitdimmi
 • eşitdiň
 • eşitdiňiz
 • eşitdiňizmi
 • eşitdiňmi
 • eşitjegem
 • eşitjegi
 • eşitjegimi
 • eşitjegine
 • eşitjegini
 • eşitjegiňi
 • eşitjek
 • eşitjekden
 • eşitjekdi
 • eşitjeklerini
 • eşitme
 • eşitmedi
 • eşitmedigi
 • eşitmedik
 • eşitmedikden
 • eşitmedikler
 • eşitmedikleri
 • eşitmedikmi
 • eşitmediler
 • eşitmedim
 • eşitmedimi
 • eşitmediň
 • eşitmediňiz
 • eşitmediňmi
 • eşitmegem
 • eşitmegi
 • eşitmegime
 • eşitmegimiz
 • eşitmeginden
 • eşitmegini
 • eşitmegiň
 • eşitmegiňizi
 • eşitmejegini
 • eşitmejek
 • eşitmejekden
 • eşitmejekdigi
 • eşitmek
 • eşitmekden
 • eşitmekligi
 • eşitmeklik
 • eşitmekçi
 • eşitmeli
 • eşitmelidir
 • eşitmersiň
 • eşitmersiňiz
 • eşitmese
 • eşitmese-de
 • eşitmesem
 • eşitmesemem
 • eşitmeseň
 • eşitmesin
 • eşitmesine
 • eşitmesinem
 • eşitmez
 • eşitmezdik
 • eşitmezdim
 • eşitmezlige
 • eşitmezligi
 • eşitmezligiň
 • eşitmezlik
 • eşitmezmi
 • eşitmeýän
 • eşitmeýär
 • eşitmeýärdi
 • eşitmeýäris
 • eşitmeýärkä
 • eşitmeýärler
 • eşitmeýärmiň
 • eşitmeýärsiň
 • eşitmiş
 • eşitmäge
 • eşitmäge-de
 • eşitmän
 • eşitmändi
 • eşitmändigini
 • eşitmändik
 • eşitmändiklerini
 • eşitmändiler
 • eşitmändim
 • eşitmändir
 • eşitmändirin
 • eşitmändiris
 • eşitmändirler
 • eşitmänligi
 • eşitmänsiňiz
 • eşitmänsoň
 • eşitse
 • eşitse-de
 • eşitsegem
 • eşitsek
 • eşitseler
 • eşitsem
 • eşitsem-de
 • eşitseň
 • eşitseňiz
 • eşitsin
 • eşitsinler