eýlenmek eý‧len‧mek işlik

 1. berilmek, eýe ýatyrylmak, eýlenip bejerilmek.

  • Goýnuň derisi eýlenip-bejerilip bilmese, ony içmek diýip hem hasap etmeýärler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Garyşdyrylyp, gatyşdyrylmak, durnukly edilmek, eýi ýetirilmek.

  • Han ogul, onuň kerpiji baýtal süýdi bilen eýlenendir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Suwag etmek üçin palçyk eýledi.


Duş gelýän formalary
 • eýlenen
 • eýlenenden
 • eýlenendigi
 • eýlenendir
 • eýlenensoň
 • eýlenip
 • eýlenipdir
 • eýlenmedik
 • eýlenmegi
 • eýlenmek
 • eýlenmän
 • eýlenýär
 • eýlenýärdi