eýgilik eý‧gi‧lik at

Ýagşylyk, oňatlyk, gowulyk; asudalyk, abadanlyk, parahatlyk.

 • Ol meniň ýüzümi görenden eýgilik habaryň ýoklugyny aňan bolmaga çemeli. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 • Bu bimahal çagy ýasawulyň gelmegi eýgilige bolup bilse ýagşydyr! -- diýip, öz içinden pikir edýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Tur, gyzym, bularyň gelşi eýgilik däl, bular bilen döw urşuny edeli! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Halkyň eýgilige gelmeýänini Magtymguly han aňlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Hernä eýgilik garasyny görmäsiňiz-dä! -- diýip gargandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Eger meniň edýän işime närazylyk etseň, egilik tamasyny etme! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem eýgilik - eýgiligi.


Duş gelýän formalary
 • eýgilige
 • eýgiligem
 • eýgiligin
 • eýgiligini
 • eýgiligiň
 • eýgilikde
 • eýgilikdigini
 • eýgilikli
 • eýgiliklisi
 • eýgilikmi
 • eýgilikmidir
 • eýgilikmikä