eýelemek işlik

 1. Bir zady özüňki etmek, öz ygtyýaryňa geçirmek, eýe bolmak.

  • Ol kitaby eýýäm eýeläpdir.

 2. Ele almak, ele salmak, basyp almak.

  • Demirgazyk taýdan Daşkent-Moskowa otly ýoluny kesip, ataman Dutow ýaňadandan Orenburgy eýeledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Olar on ikinji iýulda Aşgabatda hem Gyzylarbatda häkimiýeti eýelediler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Olar ýabyň köprüsini eýelänlerinde, gije özüniň garaňky perdesini bütin äleme ýaýypdy. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

 3. Bir ýerde jaýlaşmak, ýerleşmek, ornaşmak.

  • Ellerini işden boşanan beýleki adamlar-da özleriniň at-abraýlaryna laýyk bolan ýerlerini eýelediler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • eýeledi
 • eýeledigiçe
 • eýeledik
 • eýelediler
 • eýeledim
 • eýelediň
 • eýelejegi
 • eýelejek
 • eýelejekdigi
 • eýelelik
 • eýelemegem
 • eýelemegi
 • eýelemegidir
 • eýelemegime
 • eýelemeginde
 • eýelemegine
 • eýelemegini
 • eýelemeginiň
 • eýelemegiň
 • eýelemegiňizi
 • eýelemejekdigini
 • eýelemek
 • eýelemekde
 • eýelemekden
 • eýelemekleri
 • eýelemeklerini
 • eýelemeklige
 • eýelemekligi
 • eýelemeklik
 • eýelemeli
 • eýelemelidi
 • eýelemelidigi
 • eýelemelidigini
 • eýelemelidir
 • eýelemelidirler
 • eýelemeseň
 • eýelemezden
 • eýelemezlikde
 • eýelemeýär
 • eýelemeýärdi
 • eýelemeýärler
 • eýelemäge
 • eýelemän
 • eýelemändi
 • eýelemändir
 • eýelese
 • eýelese-de
 • eýeleseler
 • eýeleýän
 • eýeleýändigi
 • eýeleýändigimizi
 • eýeleýändigine
 • eýeleýändigini
 • eýeleýändiklerini
 • eýeleýändir
 • eýeleýänem
 • eýeleýäniň
 • eýeleýäniňe
 • eýeleýänler
 • eýeleýänlere
 • eýeleýänleriň
 • eýeleýänligi
 • eýeleýänligindedir
 • eýeleýänçä
 • eýeleýär
 • eýeleýärdi
 • eýeleýärdiler
 • eýeleýärin
 • eýeleýäris
 • eýeleýärler
 • eýelän
 • eýelände
 • eýeländen
 • eýeländigi
 • eýeländiginden
 • eýeländigini
 • eýeländikleri
 • eýeländiklerine
 • eýeländir
 • eýeläninden
 • eýelänini
 • eýelänlerinde
 • eýelänlerinden
 • eýelänsoň
 • eýeläp
 • eýeläpdi
 • eýeläpdiler
 • eýeläpdir
 • eýeläpdirler
 • eýeläpsiň
 • eýelär
 • eýeläris
 • eýeläsi
 • eýeläýmek
 • eýeläýse
 • eýeläň