duruzmak du‧ruz‧mak işlik

 1. Dik, wertikal ýagdaýda goýmak, saklap bilmek.

  • Taýagy barmagyň üstünde dik durzup bilmek.

 2. Garaşdyryp goýmak, garaşdyrmak, saklamak.

  • Meni şu ýerde durzup, özi bolsa gitdi.

 3. Bolýan hereketi saklamak, togtatmak, işletmän saklamak.

  • Abat traktorlary duruzman işletmek gerek.

 4. Hatara düzmek, hataryň ugrunda goýmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem duruzmak - durzar, durzupdyr.


Duş gelýän formalary
 • duruzdy
 • duruzdy-da
 • duruzdylar
 • duruzjak
 • duruzma
 • duruzmaga
 • duruzmagy
 • duruzmagyna
 • duruzmagyň
 • duruzmak
 • duruzmakda
 • duruzmakdan
 • duruzmaklyga
 • duruzmaly
 • duruzmalydygyny
 • duruzman
 • duruzmaýar
 • duruzsaň
 • duruzýan
 • duruzýar
 • duruzýarlar
 • durzan
 • durzanlarynda
 • durzubam
 • durzup
 • durzupdyr