durmuş dur‧muş

 1. Ýaşaýyş döwri, zaman, ömür.

  • Bagtly we şatlykly durmuş.

 2. Filosofiýa Biziň aňymyza bagly bolmadyk obýektiw reallyk, materiýa, tebigat.

  • Durmuş aňy kesgitleýär.

 3. Jemgyýetiň maddy ýaşaýşynyň şertiniň jemi, güzeran, ýagdaý.

  • Onda peselen durmuşyny ýokary galdyrmak höwesi bar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 4. Bütin durşy, durky, göwresi.

  • Ol durmuşy bilen gagşaýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

durmuş görmek

 1. Köp meseleler boýunça düşünjeli bolmak, köp zady başdan geçirmek.

  • Bu adam birnäçe ýyl jigit bolup gulluk eden we onda-munda oturylyşyklarda bolup, az-kem durmuş gören adamdy. (A. Gowşudow, Powestler We Hekaýalar)

 2. Ýaşamak, güzeran görmek.

durmuşa çykmak

Biri bilen goş birikdirmek, äre barmak, ýaşaýyş gurmak.

 • Uly gyzy bir eýýäm durmuşa çykyp, ondan bir gyzjagaz hem bolupdyr. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

durmuşa geçirmek

Bir işi amala aşyrmak, iş ýüzüne geçirmek.


Duş gelýän formalary
 • durmuş-da
 • durmuşa
 • durmuşam
 • durmuşda
 • durmuşdaky
 • durmuşdakysyndan
 • durmuşdan
 • durmuşdy
 • durmuşdygy
 • durmuşdyr
 • durmuşlar
 • durmuşlary
 • durmuşlaryna
 • durmuşlarynda
 • durmuşlaryndaky
 • durmuşlaryndan
 • durmuşlaryny
 • durmuşlarynyň
 • durmuşlaryň
 • durmuşly
 • durmuşlylyk
 • durmuşmy
 • durmuşy
 • durmuşy-da
 • durmuşydy
 • durmuşydyr
 • durmuşym
 • durmuşymam
 • durmuşymda
 • durmuşymdaky
 • durmuşymdan
 • durmuşymdyr
 • durmuşymy
 • durmuşymyz
 • durmuşymyza
 • durmuşymyzda
 • durmuşymyzdaky
 • durmuşymyzdan
 • durmuşymyzy
 • durmuşymyzyň
 • durmuşymyň
 • durmuşyn
 • durmuşyna
 • durmuşynam
 • durmuşynda
 • durmuşyndaky
 • durmuşyndan
 • durmuşyndanam
 • durmuşyny
 • durmuşyny-da
 • durmuşynyň
 • durmuşyň
 • durmuşyňa
 • durmuşyňda
 • durmuşyňy
 • durmuşyňyz
 • durmuşyňyza
 • durmuşyňyzda
 • durmuşyňyzdan
 • durmuşyňyzy