durmak işlik

 1. Aýak çekmek, saklanmak, togtamak.

 2. Aýak üstüne galmak, dim-dik ýagdaýda bolmak, dikelmek.

  • Onuň ýigitleri meýdanyň bir çetinde durdular. (A. Gowşudow, Powestler We Hekaýalar)

 3. Bir ýerde ýerleşmek, bar bolmak.

 4. Bir käre eýe bolmak, bir wezipäniň başynda bolmak, bir guramanyň agzasy bolmak.

  • Häkimiýet başynda işçiler we daýhanlar durýarlar. («Mydam Taýýar» Gazýeti)

 5. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde gymyldynyň başlanyşyny, dowamlylygyny we çylşyrymly häzirki zamany görkezýär.

  • Ýygnaşmaga durmak, goýbermäge durmak; gelip durmak, diýip durmak; öwsüp durmak.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem durmak - durdum, durduň, durupdyr.

arka durmak

seret arka1