duýulmak du‧ýul‧mak işlik

Öňünden bilişmek, aňylmak; syzylmak.

 • Näme üçindir, gelen adamyň sesi oňa tanyş ýaly bolup duýuldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem duýulmak - duýlar, duýlupdyr.


Duş gelýän formalary
 • duýlan
 • duýlanda
 • duýlandan
 • duýlandygy
 • duýlanok
 • duýlansoň
 • duýlar
 • duýlardy
 • duýlaýmasa
 • duýlaýsaň
 • duýlup
 • duýlupdy
 • duýlupdyr
 • duýuldy
 • duýuldygyça
 • duýuljak
 • duýulma
 • duýulmady
 • duýulmadyk
 • duýulmagy
 • duýulmagydyr
 • duýulmagyna
 • duýulmagynda
 • duýulmak
 • duýulmaly
 • duýulmalydy
 • duýulmalydyr
 • duýulman
 • duýulmasa
 • duýulmasyny
 • duýulmasynyň
 • duýulmaz
 • duýulmazdy
 • duýulmazlygynda
 • duýulmaýan
 • duýulmaýanlygy
 • duýulmaýanlygydyr
 • duýulmaýar
 • duýulmaýardy
 • duýulsa
 • duýulsa-da
 • duýulsyn
 • duýulýan
 • duýulýandygy
 • duýulýandygyny
 • duýulýandyr
 • duýulýanlygy
 • duýulýanlygydyr
 • duýulýança
 • duýulýar
 • duýulýardy
 • duýulýardylar
 • duýulýarlar