duýdansyz duý‧dan‧syz sypat

[duýda:nsyz]

 1. Garaşylmadyk ýagdaýda, habarsyz, bildirmän, gapyllykda, ahmallykda, birdenkä.

  • Artyk oňa duýdansyz sowallar ýagdyranyny-da duýman galdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Duýdansyz çykan ses onuň şol hyýalyny nirädir uçurdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Tarpa-taýyn, birden.

  • Gaýratly, janypkeş zähmet batyry, Duýdansyz aradan çykdy-da gitdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • duýdansyzam
 • duýdansyzdan
 • duýdansyzja
 • duýdansyzlygy
 • duýdansyzlyk
 • duýdansyzlykda
 • duýdansyzlykdan