dowzah

 1. Dini söz

 2. Dini düşünjä görä: günäli adam ölenden soň, onuň janynyň «ol dünýäde» jezalandyrylýan ýeri, jaýy, jähennem.

  • Gurt bolsa: -- Eger meni müň ýyllap dowzahyň oduna ýandyryp çykarsaňyz-da şu bir bolşum bolar -- diýdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Boýun egmeýänleri bolsa dowzahyň eýmençli jebirleri bilen gorkuzypdyrlar. (Orta asyrlar taryhy)

 3. Göçme manyda Agyr ýagdaý, jebir, sütem.

  • Başyňyza döneýin, şolary şu azaply dowzahdan gutaryň! (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • dowzaha
 • dowzahda
 • dowzahdan
 • dowzahdanam
 • dowzahdygyny
 • dowzahdyr
 • dowzahy
 • dowzahydyr
 • dowzahyn
 • dowzahyndan
 • dowzahyň