dowul at

Galmagal, gopgun; howsala, galagopluk.

 • Sen, oglan, zat ýok ýerden dowul turuzýarsyň! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Çotuň görkezýän ummasyz puluny görüp; Pökgeniň hem ýüregine dowul düşüpdir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem dowul - dowlum, dowluň, dowly.


Duş gelýän formalary
 • dowla
 • dowlum
 • dowlundan
 • dowluny
 • dowluňyzdan
 • dowly
 • dowulda
 • dowuldan
 • dowullary
 • dowully