dowam at

[dowa:m]

 1. Bir zadyň gutarylman, amala aşyrylman galan bölegi, yzy, soňy.

 2. Bir zadyň geçýän döwri, wagty, mütdeti.

  • Iki ýylyň dowamynda goşun tertibi Gylyç Gajar ogluny dogumlandyrdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Ol özüniň bütin ömrüniň dowamynda hyjuwly göreşipdi. (I. T. Ogordnikow, P. H. Şimbirýow, Pedagogika)

dowam etmek

Ýüze çykan iş, hereket yzy üzülmän bolup durmak, yzy kesilmezlik.


Duş gelýän formalary
 • dowama
 • dowamlaýyn
 • dowamly
 • dowamlydy
 • dowamlydyr
 • dowamlygy
 • dowamlygyna
 • dowamlygyny
 • dowamlylyga
 • dowamlylygy
 • dowamlylygydyr
 • dowamlylygyna
 • dowamlylygynda
 • dowamlylygyndan
 • dowamlylygyny
 • dowamlylygynyň
 • dowamlylygyň
 • dowamlylyk
 • dowamlylykda
 • dowamlylykdan
 • dowamlysy
 • dowamsyz
 • dowamsyzlyk
 • dowamy
 • dowamydy
 • dowamydyr
 • dowamym
 • dowamyma
 • dowamymdan
 • dowamymy
 • dowamyn
 • dowamyna
 • dowamynda
 • dowamyndaky
 • dowamyndan
 • dowamyny
 • dowamynyň