dost dost

[do:st]

 1. Biri bilen özara ynamlylyk, söýgülilik, wepalylyk gatnaşygynda bolan adam, ýoldaş.

  • Şu obada iki sany garyp, dost maşgala ýaşaýardylar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Puşkiniň metbugatda birinji peýda bolan eseri «Şahyr Dostuma» diýen şygrydyr. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Gahryman dostlarynyň düşüp öňüne, Arladyp maşynyn sürýär ileri. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Dostuň aýybyny ýüzüne aýt. (nakyl)

  • Dogry dost kinesiz bolar, bolşuňy ýüzüňe diýer. (nakyl)

  • Dostuňy egleme, nepden galmasyn; duşmanyň saklama, syryň bilmesin. (nakyl)

 2. Ýoldaşyňa ýa-da başga birine ýüz tutulyp aýdylýan söz.

  • Dost, biraz aýak çek!

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem dost - dostum, dostuň.

arasyndan gyl geçmez dost

Örän gowy görüşýän dost.

 • Aman poşçy bilen Sähediň we olaryň maşgalalarynyň arasyndan gyl geçmez dostluklary şeýledi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • dosta
 • dostam
 • dostdan
 • dostdugyny
 • dostdugyň
 • dostduk
 • dostdur
 • dostdy
 • dostlam
 • dostlar
 • dostlara
 • dostlardan
 • dostlardy
 • dostlarmy
 • dostlary
 • dostlary-da
 • dostlarydy
 • dostlarym
 • dostlaryma
 • dostlarymam
 • dostlarymdan
 • dostlarymdanam
 • dostlarymy
 • dostlarymyz
 • dostlarymyza
 • dostlarymyzy
 • dostlarymyzyň
 • dostlarymyň
 • dostlarymyňky
 • dostlaryna
 • dostlaryndan
 • dostlaryny
 • dostlarynyň
 • dostlaryň
 • dostlaryňa
 • dostlaryňam
 • dostlaryňy
 • dostlaryňyz
 • dostlaryňyza
 • dostlaryňyzyň
 • dostlaryňyň
 • dostluga
 • dostlugam
 • dostlugy
 • dostlugyma
 • dostlugymy
 • dostlugymyz
 • dostlugymyzy
 • dostlugymyzyň
 • dostlugymyň
 • dostlugyna
 • dostlugyndan
 • dostlugyny
 • dostlugynyň
 • dostlugyň
 • dostlugyňa
 • dostluk
 • dostlukda
 • dostlukdan
 • dostlukdyr
 • dostlukmy
 • dostly
 • dostmy
 • dostsuz
 • dostsuzlara
 • dostsuzlygyna
 • dostudy
 • dostudyr
 • dostudyram
 • dostum
 • dostuma
 • dostumam
 • dostumdan
 • dostumy
 • dostumyz
 • dostumyza
 • dostumyzdan
 • dostumyzdyr
 • dostumyzyň
 • dostumyň
 • dostun
 • dostuna
 • dostundan
 • dostuny
 • dostunyň
 • dostunyňam
 • dostunyňky
 • dostuň
 • dostuňa
 • dostuňam
 • dostuňdan
 • dostuňy
 • dostuňyz
 • dostuňyzy
 • dostuňyzyň
 • dostuňyň
 • dosty
 • dosty-da