dolmak dol‧mak işlik

[do:lmak]

 1. Içine salnyp, agzyna, erňegine çenli gelmek, püre-pür bolmak.

 2. Ýygnanmak, üýşmek, toplanmak.

  • Az salymdan soň meýdan adamdan doldy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 3. Ýerine ýetmek, berjaý bolmak.

 4. Ýaýramak, tutmak.

  • Doldy derrew tozandan Dury asmanyň ýüzi. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Dokuz aý bolanda, bir ogluň bolsun, Onuň batyr ady äleme dolsun. (A. S. Puşkin, Ertekiler)

 5. Boý almak, boýy-ini ýetmek.

  • Dolan Aý giň äleme şöhle seçýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem dolmak - doldum, dolduň, dolupdyr.

damak dolmak

seret damak

 • Begenjinden gözel ejäniň damagy doldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • dolaly
 • dolam
 • dolan
 • dolanam
 • dolanda
 • dolandan
 • dolandy
 • dolandygy
 • dolandygyna
 • dolandygyny
 • dolandyk
 • dolandyklaryny
 • dolandyr
 • dolanlygy
 • dolanok
 • dolansoň
 • dolany
 • dolanyndan
 • dolanyny
 • dolanyň
 • dolar
 • dolara
 • dolardy
 • dolardylar
 • dolarlar
 • dolarly
 • dolarlyk
 • dolarsyňyz
 • dolary
 • dolaryn
 • dolaryna
 • dolarys
 • dolaýan
 • dolaýmaly
 • dolaýmasa
 • doldugyça
 • doldular
 • doldur
 • dolduň
 • doldy
 • doldy-da
 • doljagy
 • doljak
 • doljakdyklaryny
 • doljakdyr
 • dolma
 • dolmady
 • dolmadyk
 • dolmadyklar
 • dolmadymy
 • dolmaga
 • dolmagy
 • dolmagyna
 • dolmagyndan
 • dolmagyny
 • dolmagynyň
 • dolmagyň
 • dolmajagymyz
 • dolmajak
 • dolmak
 • dolmakda
 • dolmakdan
 • dolmaklary
 • dolmaklaryny
 • dolmaklyga
 • dolmaklygy
 • dolmaklygyň
 • dolmaklyk
 • dolmalar
 • dolmalara
 • dolmalardan
 • dolmalary
 • dolmalaryny
 • dolmalarynyň
 • dolmalaryň
 • dolmaly
 • dolmalydygy
 • dolman
 • dolmandy
 • dolmandygyny
 • dolmandylar
 • dolmany
 • dolmanyň
 • dolmasa
 • dolmasalar
 • dolmasy
 • dolmasyndan
 • dolmasyny
 • dolmasynyň
 • dolmaz
 • dolmaza
 • dolmazdan
 • dolmazlar
 • dolmazlyga
 • dolmazlygy
 • dolmazlygynyň
 • dolmazlyk
 • dolmazyndan
 • dolmaý
 • dolmaýan
 • dolmaýandygyny
 • dolmaýar
 • dolmaýarlar
 • dolmuş
 • dolsa
 • dolsa-da
 • dolsam
 • dolsaň
 • dolsun
 • dolup
 • dolupdy
 • dolupdyr
 • dolupdyrlar
 • doluň
 • dolýan
 • dolýandygy
 • dolýandygyny
 • dolýança
 • dolýar
 • dolýardy
 • dolýarlar