dolanmak do‧lan‧mak işlik

 1. Daşyna aýlanmak, daşyna saralmak, oranmak.

  • Dolagyny dolanyp başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Daşyny örtmek üçin bir zada oralmak, daşy bir zada oralyp örtülmek.

  • Ýorgana dolanan kiçijik Almazyň gözleri ýylpyldaýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 3. Gaýdyp gelmek, yzyňa gaýtmak, yza öwrülmek.

  • Muny eşidip, derrew dolanyp yza, Eşegimi münüp öýe gaýtdym. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Poşy kaka, sen bu gün yzyňa dolanaýypsyň-ow! -- diýip, ol ýetginjek sorag hökmünde sözledi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 4. Bir tarapa sowulmak, ugruňy üýtgetmek.

  • Ylgady, bat aldy, ýerden ýolundy, Güne «salam» berip, saga dolandy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 5. Ötüp gitmek, geçmek, aýlanmak.

 6. Göçme manyda Oňşuk etmek, güzeran görmek.


Duş gelýän formalary
 • dolanaly
 • dolanalyň
 • dolanam
 • dolanan
 • dolananda
 • dolanandan
 • dolanandygyny
 • dolananlar
 • dolananlarydyr
 • dolananlarynda
 • dolananlaryny
 • dolananlygy
 • dolanansoň
 • dolananym
 • dolananymda
 • dolananymyzdan
 • dolananymyň
 • dolananyna
 • dolananyny
 • dolananyň
 • dolanar
 • dolanardy
 • dolanardylar
 • dolanardyň
 • dolanarmy
 • dolanarsyň
 • dolanaryn
 • dolanarys
 • dolanasy
 • dolanasyňyz
 • dolanaýjak
 • dolanaýmakdan
 • dolanaýsak
 • dolandy
 • dolandy-da
 • dolandygy
 • dolandygyna
 • dolandygyny
 • dolandygyça
 • dolandyk
 • dolandyklaryny
 • dolandykça
 • dolandylar
 • dolandym
 • dolandyr
 • dolandyň
 • dolanjagyny
 • dolanjak
 • dolanjakdygynyň
 • dolanjaklaryny
 • dolanma
 • dolanmady
 • dolanmadyk
 • dolanmadyklar
 • dolanmadym
 • dolanmaga
 • dolanmaga-da
 • dolanmagy
 • dolanmagymyzy
 • dolanmagymyň
 • dolanmagyna
 • dolanmagyndan
 • dolanmagyny
 • dolanmagynyň
 • dolanmagyň
 • dolanmagyňy
 • dolanmajak
 • dolanmajakdygy
 • dolanmak
 • dolanmakda
 • dolanmakdan
 • dolanmaklary
 • dolanmaklaryny
 • dolanmaklyk
 • dolanmakçy
 • dolanmalaryny
 • dolanmaly
 • dolanmalydygyny
 • dolanmalydym
 • dolanman
 • dolanmarsyňyz
 • dolanmaryn
 • dolanmasam
 • dolanmasy
 • dolanmasyna
 • dolanmaz
 • dolanmazlar
 • dolanmazlyga
 • dolanmazlygy
 • dolanmazlyk
 • dolanmazmy
 • dolanmaýan
 • dolanmaýar
 • dolanmaýardy
 • dolanmaýarlar
 • dolanmaň
 • dolansa
 • dolansa-da
 • dolansak
 • dolansalar
 • dolansaň
 • dolansaňyz
 • dolanybam
 • dolanyp
 • dolanypdy
 • dolanypdyr
 • dolanypdyr-da
 • dolanypdyrlar
 • dolanyň
 • dolanýan
 • dolanýandygyny
 • dolanýança
 • dolanýar
 • dolanýardy
 • dolanýardylar
 • dolanýarlar
 • dolanýaryn
 • dolanýarys