dolamak do‧la‧mak işlik

 1. Daşyna aýlap daňmak, daşyna saramak, oramak.

  • Aýagyna dolak dolady.

 2. Bir zadyň daşyny örtüp daňmak, baglamak, üstüni örtmek.

  • Ol hatlaryny ýüpek ýaglyga dolap saklaýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Yzyna gaýtarmak, yzyna tarap öwürmek.

 4. Göçme manyda Bir tarapa sowmak, äheňini üýtgetmek.

  • Gürrüňi ekerançylyk meýdanyna baka doladylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

daşyny dolamak

Durmuşa çykjak gyzy geýim-gejim bilen üpjün etmek, ýeterlik geýim etmek.

 • Ol şol gyzyň göwnüni tapsyn-da, daşyny dolap, islän günleri sähedini belläp, toýlaryny edibersinler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • dolady
 • dolady-da
 • doladylar
 • dolaly
 • dolam
 • dolama
 • dolamadyk
 • dolamaga
 • dolamagy
 • dolamak
 • dolamakda
 • dolamaly
 • dolaman
 • dolamany
 • dolan
 • dolanam
 • dolanda
 • dolandan
 • dolandy
 • dolandygy
 • dolandygyna
 • dolandygyny
 • dolandyk
 • dolandyklaryny
 • dolandyr
 • dolanlygy
 • dolanok
 • dolansoň
 • dolany
 • dolanyndan
 • dolanyny
 • dolanyň
 • dolap
 • dolapdy
 • dolapdyr
 • dolapdyrlar
 • dolar
 • dolara
 • dolardy
 • dolardylar
 • dolarlar
 • dolarly
 • dolarlyk
 • dolarsyňyz
 • dolary
 • dolaryn
 • dolaryna
 • dolarys
 • dolasa
 • dolasyn
 • dolaýan
 • dolaýana
 • dolaýandygyny
 • dolaýar
 • dolaýardy
 • dolaýarlar
 • dolaýmaly
 • dolaýmasa
 • dolaň