dok dok 1

 1. Aç däl, naharly.

  • Guýrugy elek ýaly dok goýunlar mylaýym güneşden lezzet alardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Dok diýip, tilkä barma; aç-da bolsa, gurda bar. (nakyl)

  • Dokuň açdan habary ýok. (nakyl)

 2. Doly, maňyzlak.

 3. Mes ýaşaýan, bolelinlikde ýaşaýan.

  • Dok çaýkanman, aç doýmaz. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem dok - dokum, dokuň.

dok dok 2

Gämileri remont etmek üçin guralan port desgasy.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dok - dogum, doguň.


Duş gelýän formalary
 • doga
 • dogadyr
 • dogam
 • dogamy
 • dogum
 • doguma
 • dogumdan
 • dogumy
 • dogumyň
 • dogy
 • dokda
 • dokduk
 • dokdular
 • dokdur
 • dokdy
 • doklar
 • doklary
 • dokluga
 • doklugy
 • doklugymdan
 • doklugymy
 • doklugyna
 • doklugynda
 • doklugyndan
 • doklugyňy
 • dokluk
 • doklukdan
 • dokmy