dogry dog‧ry sypat

 1. Egri däl, gyşyk bolmadyk, göni.

  • Tüpeňi dogry çenemeklik gerek! (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

  • Dogry gelen keýigiň iki gözünden başga aýyby ýok. (nakyl)

 2. Ýalňyş däl, hakykata laýyk gelýän, çyn.

  • Dogry düşünjeler köp adamlaryň zähmet işiniň prosesinde emele gelýär. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

  • Saklamasaň, gitsem dogry ýol bilen, Ýeterdim maksada, käbäm, atam jan! (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem dogry - dogruda, dogrular, dogrusy.

dogry gelmek

Miýesser bolmak, saý-sebäp bilen edilmek, gabat gelmek.

 • Bir säwlik sebäpli şu saparky döwekde tohum atlary ulanmak dogry gelipdir. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

dogry tapmak

Makul görmek, dogry diýip bilmek.

dogryňdan gelmek

Hakykaty aýtmak.

 • Gidere ýerim galmady, dogrymdan geleýin! («Mydam Taýýar» Gazýeti)


Duş gelýän formalary
 • dogra
 • dogrady
 • dogram
 • dogruda
 • dogrudan
 • dogrudanam
 • dogrudy
 • dogrudygy
 • dogrudygyna
 • dogrudygyny
 • dogrudym
 • dogrudyr
 • dogrudyrlar
 • dogruja
 • dogrujalar
 • dogrujamy
 • dogrujasyny
 • dogrujaňdan
 • dogrujaňy
 • dogrular
 • dogrulardym
 • dogrularyň
 • dogrulyga
 • dogrulygam
 • dogrulygy
 • dogrulygydyr
 • dogrulygyna
 • dogrulygynda
 • dogrulygyndan
 • dogrulygyny
 • dogrulygynyň
 • dogrulygyňa
 • dogrulygyňy
 • dogrulyk
 • dogrulykda
 • dogrulykdan
 • dogrulylygy
 • dogrumy
 • dogrumyş
 • dogrurak
 • dogrusy
 • dogrusydy
 • dogrusynda
 • dogrusyndan
 • dogrusyny
 • dogrym
 • dogrymda
 • dogrymdan
 • dogrymy
 • dogrynyň
 • dogryň
 • dogryňdan
 • dogryňy
 • dogryňyzy