doňuz

 1. Zoologiýa Iri bedenli, ýogyn we gysga aýakly, goşa toýnakly, süýtemdiriji haýwan.

  • Şäherliler sygyr, geçi, doňuz, gaz saklaýar ekenler. (Orta asyrlar taryhy)

  • Il aglak bolsa, doňuz depä çykar. (nakyl)

  • Doňuz ölse-de, hor-hory ýatmaz. (nakyl)

 2. Sögünç hökmünde ulanylýan söz.

  • Mämmedyň golundan sypmarsyň, doňuz! (B. Kerbabaýew, Aýlar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem doňuz - doňzum, doňzuň, doňzy.

doňzuň agy näme, garasy näme

Duşmanyň, ýakmaz zadyň hemmesi bir.

doňzy batgada basmak

Duşmanyň aljyraňňy wagtynda daşyna geçmek.


Duş gelýän formalary
 • doňuz-da
 • doňuzda
 • doňuzdan
 • doňuzdyr
 • doňuzlar
 • doňuzlara
 • doňuzlaram
 • doňuzlarda
 • doňuzlardan
 • doňuzlary
 • doňuzlaryny
 • doňuzlarynyň
 • doňuzlaryň
 • doňuzly
 • doňuzlygy
 • doňuzlygyna
 • doňuzlygyny
 • doňuzlygyňy
 • doňuzlyk
 • doňuzmy
 • doňza
 • doňzuna
 • doňzuny
 • doňzunyň
 • doňzuň
 • doňzuňam
 • doňzuňky
 • doňzuňyz
 • doňzuňyzy
 • doňzy
 • doňzy-da