dikmek dik‧mek işlik

 1. Ýere oturtmak, dik edip düýbüni ýere gömmek, dikip goýmak, oturtmak.

 2. Gurmak, salmak.

  • Bu gün çatma dikmek hem başga işler bilen meşgul boldular. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

göz dikmek

seret göz

 • Göz dikýäniň bolsa, utanma, aýdaý! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

kildiň dikmek

Nazaryňy dikmek, tamakin bolmak.


Duş gelýän formalary
 • dikdi
 • dikdi-de
 • dikdik
 • dikdiler
 • dikdim-de
 • dikdir
 • dikeli
 • dikem
 • diken
 • dikende
 • dikendigi
 • dikendigini
 • dikene
 • dikenini
 • dikeniň
 • dikenligi
 • dikenmiş
 • diker
 • diker-de
 • dikerdi
 • dikerdiler
 • dikerdim
 • dikere
 • dikerin
 • dikerler
 • dikerli
 • dikersiň
 • dikibem
 • dikip
 • dikipdi
 • dikipdiler
 • dikipdir
 • dikipdirler
 • dikipsiň
 • dikiň
 • dikjek
 • dikjekler
 • dikme
 • dikmegi
 • dikmek
 • dikmekden
 • dikmekçi
 • dikmeler
 • dikmelere
 • dikmeleri
 • dikmelerinden
 • dikmelerine
 • dikmelerini
 • dikmeleriniň
 • dikmeleriň
 • dikmeli
 • dikmelidi
 • dikmelik
 • dikmersiň
 • dikmese
 • dikmesi
 • dikmesini
 • dikmesiniň
 • dikmezlige
 • dikmäge
 • dikmäge-de
 • dikmän
 • dikmändirin
 • dikmäni
 • dikmäniň
 • dikse-de
 • diksem-de
 • dikseň
 • dikseň-de
 • dikäýjek
 • dikäýmek
 • dikäýmeseň
 • dikýän
 • dikýäne
 • dikýänem
 • dikýäniň
 • dikýänçä
 • dikýär
 • dikýär-de
 • dikýärdi
 • dikýärdiler
 • dikýärler