digir-digir di‧gir-di‧gir

  1. Däne-däne seçelenip duran, däne-däne bolup duran.

    • Saryýag digir-digir bolup dur.

  2. Ýumry-ýumry bolup duran, ýumralyşyp duran, düwür-düwür bolup duran.

    • Ýaşuly tüýlek aýaklaryny we muskullary digir-digir ýogyn gollaryny uzadyp, sekiniň üstünde ýüzin düşüp ýatdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)