dert dert at

 1. Uzak wagt dowam edýän kesel.

  • Çig et -- et getir, çig tüwi -- dert getir. (nakyl)

 2. Alada, ünji, azar, iş-güýç.

  • Aý, eje, sen hem öz işiň, derdiň bilen boluberseň bolmaýarmy! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Aý, şu tohum gylýallar hem maňa bir artyk dert bolýar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dert - derdim, derdiň.

derdi başyndan aşa

Iş-aladasy köp bolan, öz işine-güýjüňe ýetişip bilmezlik.

 • Dertleri başyndan aşa daýhanlar olaryň gykylyklaryna gulak salmaýardylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

derdi özüne ýetik

Iş-alada bilen gümra bolan, aladasy, azary özüne ýetik bolan.

 • Onsuz-da olaryň dertleri özlerine ýetikdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

derdini gozgamak

Könäni, geçeni ýatlap gaýgylandyrmak, gussa çekdirmek.

 • Aýna Şekeriň şol halyny kemsiz aňlaýardy, emma onuň derdini gozgamak islemeýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

derdini paýlaşmak

Çekýän aladasyny, azabyny sorap göwünlik bermek.

 • Meniň derdimi paýlaşýan, ýükümi ýeňledýän sensiň. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • derde
 • derdi
 • derdim
 • derdimden
 • derdimdir
 • derdime
 • derdimi
 • derdimiz
 • derdimize
 • derdimizi
 • derdimiziň
 • derdimiň
 • derdin
 • derdinden
 • derdine
 • derdini
 • derdiniň
 • derdiniňem
 • derdiň
 • derdiňe
 • derdiňem
 • derdiňi
 • derdiňiz
 • derdiňize
 • derdiňizem
 • derdiňizi
 • dertden
 • dertdi
 • dertdigini
 • dertdir
 • dertler
 • dertlerden
 • dertlere
 • dertleri
 • dertlerim
 • dertlerine
 • dertlerini
 • dertleriniň
 • dertleriň
 • dertli
 • dertligini
 • dertliler
 • dertlilere
 • dertlileriň
 • dertlilik
 • dertliniň
 • dertlisine
 • dertliň
 • dertliňe
 • dertsiz