dereje de‧re‧je at

 1. Bir zadyň deňeşdiriliş ululygy, ölçeg, möçber, belentlik.

  • 6-7 günden soň, Akmyradyň gyzgyny 39-40 dereje mündi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Bir wezipe, kär, ylym üçin berilýän at.

  • Belli bir temanyň üstünde işläp, alymlyk derejesine ýetjek bol! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Hal, ýagdaý.

  • Bularyň dostlugy şu dereje ýetdi, hatda bular biri-birinden aýry nahar hem iýmeýärdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 4. Mertebe, abraý.

  • Urşuň salan ýarasyny sen hiç kimden soramaly däl-de, gahrymana hormat goýmaly, onuň derejesini götermegi bilmeli. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 5. Grammatik termin Hereketiň obýektine we subýektine bolan obýektiw gatnaşygyny görkezýän işlik kategoriýasy.

  • Düýp dereje, şäriklik dereje.

 6. Grammatik termin Sypatlaryň görkezýän hilleriniň nä haldadygyny bildirýän kategoriýa.


Duş gelýän formalary
 • dereje-de
 • derejede
 • derejededi
 • derejededigi
 • derejededigine
 • derejededigini
 • derejededir
 • derejeden
 • derejedi
 • derejedigine
 • derejedigini
 • derejediginiň
 • derejedir
 • derejedäki
 • derejedäkilerden
 • derejedäkisinden
 • derejeler
 • derejelerde
 • derejelerden
 • derejelerdäki
 • derejelere
 • derejeleri
 • derejeleri-de
 • derejelerin
 • derejelerinde
 • derejelerinden
 • derejelerindenem
 • derejelerindäki
 • derejelerine
 • derejelerini
 • derejeleriniň
 • derejeleriň
 • derejeleýin
 • derejeli
 • derejelidir
 • derejelidirler
 • derejeligi
 • derejeligini
 • derejelik
 • derejelileri
 • derejelileriniň
 • derejelileriň
 • derejeliligi
 • derejeliligine
 • derejeliligini
 • derejeliliginiň
 • derejelilik
 • derejelisi
 • derejelisinden
 • derejelisine
 • derejelisiniň
 • derejesem
 • derejesi
 • derejesi-de
 • derejesidi
 • derejesidir
 • derejesin
 • derejesinde
 • derejesindedi
 • derejesindedir
 • derejesinden
 • derejesindenem
 • derejesindäki
 • derejesine
 • derejesini
 • derejesiniň
 • derejesiniňki
 • derejesiniňkidir
 • derejesiz
 • derejesizine
 • derejesizliginiň
 • derejä
 • derejäme
 • derejämi
 • derejämiz
 • derejämizde
 • derejämizden
 • derejämizdäki
 • derejämizi
 • derejämiň
 • derejäni
 • derejäniň
 • derejäň
 • derejäňden
 • derejäňe
 • derejäňi
 • derejäňiz
 • derejäňize
 • derejäňizi