der der at

Deri asty mäzlerden çykýan suwuklyk, çyg.

 • Derýadaky dür dek dürdäne derler Syrygýar ýaňakdan mysaly simap. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Baharyň egnindäki göwşüllän keteni köýneginiň ýagyrnysyna der çykypdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

ajy deriňi çykarmak

Oňatja işlemek.

der basmak

Kynçylyk görmek, gysylmak, gyssanyp derlemek.

der bermek

Ýokary temperaturadan ýa-da agyr zähmetden soň derlemek (adam barada) ; çapylýan atlardan der çykmak, derlemek.

der dökmek

Köp zähmet sarp etmek, zähmet çekmek, işlemek.

 • Gündizine kolhozçylar pillerini güne ýalpyldadyp, der döküp işleýärdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

der saçmak

gara dere batmak

Gaty derlemek, egin-başyňy sykybermeli bolmak, derläp öl-suw bolmak.


Duş gelýän formalary
 • derde
 • derden
 • derdi
 • derdim
 • derdimi
 • derdir
 • derdiň
 • derdiňiz
 • dere
 • derem
 • deri
 • deridi
 • deridir
 • derim
 • derime
 • derimi
 • derimiz
 • derimizden
 • derimize
 • derimizi
 • derin
 • derinden
 • derine
 • derini
 • deriniň
 • deriň
 • deriňden
 • deriňi
 • deriňize
 • deriňizi
 • derje
 • derler
 • derleri
 • derlerini
 • derleriniň
 • derli
 • derligi
 • derlik
 • derlilige
 • derlilikde
 • dersiz
 • dersiň
 • derçe